Obchodné podmienky

Obchodná firma: J&I Mobile s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Ke Chlumu 295, 390 03 Tábor

IČO: 03931781

IČ DPH: SK4120198038

Zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 23632.

(ďalej len "predávajúci")

na predaj prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.mpuzdra.sk

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Kontaktná adresa: Vančurova 1946/3, 390 01 Tábor

Kontaktný emal: info@mpouzdra.cz

Kontaktný telefón: +420 604 489 850
 


1) Úvodné ustanovenia

1.1.

Tieto Obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Z. z, Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, ďalej len "Občiansky zákonník") sa vzťahujú na nákup v Mpuzdra.sk" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.mpuzdra.sk (ďalej tiež len "webové rozhranie"), ktorého prevádzkovateľom je Predávajúci.

1.2.

Tieto Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho, Kupujúceho a Používateľa. Kupujúci odoslaním objednávky a zároveň jej potvrdením vo webovom rozhraní zároveň potvrdzuje, že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a že sa s nimi oboznámil. Kúpna zmluva, t.j. Obchodné podmienky vrátane objednávky a jej akceptácie, bude Kupujúcemu zaslaná e-mailom alebo vytlačená poštou bezodkladne po uzatvorení Kúpnej zmluvy alebo bude priložená k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu.

1.3.

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy (každá zmluva uzatvorená v súlade s týmito Obchodnými podmienkami sa v tomto dokumente označuje ako "Kúpna zmluva"). Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci výslovne nedohodnú na inom jazyku.

1.4.

Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vždy riadia znením Obchodných podmienok, za ktorých nadobudli účinnosť.

1.5.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia Obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené Občianskym zákonníkom, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, tak zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.6.

V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, alebo je právnickou osobou, ochrana spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok sa na ňu nevzťahuje, najmä sa na ňu nevzťahujú príslušné ustanovenia článku 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.


2) Definícia pojmov

2.1.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar prostredníctvom webového rozhrania. Vzhľadom na platnú legislatívu sa rozlišuje medzi Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

2.2.

Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s obchodníkom alebo s ním inak koná.

2.3.

Tovar predávaný prostredníctvom webového rozhrania je www.mpuzdra.sk


3) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.

Kupujúci sa môže zaregistrovať na webovom rozhraní. Prostredníctvom používateľského účtu je možné objednávať tovar, spravovať objednávky a vykonávať ďalšie činnosti, ktoré webové rozhranie umožňuje. Používateľské meno a heslo si kupujúci volí sám a je povinný zabezpečiť, aby sa o nich nedozvedeli tretie osoby. Predávajúci nezodpovedá za prípadné zneužitie používateľského účtu tretími osobami.

3.2.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť neaktívne používateľské účty bez náhrady, ako aj účty, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu dobrých mravov, zákona alebo ktorých majitelia sa dopúšťajú porušovania týchto obchodných podmienok.

3.3.

Webové rozhranie obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní (vrátane DPH), cla a iných poplatkov. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a doručenie zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu, nie je možné kombinovať, pokiaľ predávajúci výslovne neuvedie inak.

3.4.

Kupujúci si objedná tovar:

 • prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo
 • priamo cez webové rozhranie bez registrácie (vyplnením formulára alebo iným spôsobom), alebo
 • prostredníctvom e-mailovej komunikácie s predávajúcim zaslaním objednávky na kontaktný e-mail predávajúceho, alebo
 • telefonickou alebo SMS objednávkou zavolaním na Kontaktný telefón Predávajúceho.

3.5.

Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa).

3.6.

Pred záväzným odoslaním objednávky je Kupujúcemu poskytnutá rekapitulácia objednávky, najmä druh a množstvo tovaru, adresa dodania a konečná cena vrátane nákladov na doručenie (v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia) a prípadných poplatkov spojených so zvoleným spôsobom platby. V rámci rekapitulácie má kupujúci poslednú možnosť zmeniť zadané údaje. Kupujúci zadáva záväznú objednávku prostredníctvom tlačidla "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považuje predávajúci za správne.

3.7.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (t.j. kúpna zmluva je uzavretá) doručením akceptácie objednávky (prijatie, ďalej len "akceptácia objednávky"), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho, a ak sa tak nestane, zaplatením celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky (ak je to v potvrdení výslovne uvedené) alebo môže nasledovať po potvrdení samostatne.

3.8.

Ak má predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže sa obrátiť na kupujúceho, aby si ju overil. Predávajúci si vyhradzuje právo neoverenú objednávku odmietnuť. V takom prípade sa na takúto objednávku hľadí, akoby nebola zadaná.

3.9.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku na uzavretie Kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci.

3.10.

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar od Predávajúceho alebo ním zvoleného dopravcu a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru špecifikovaného v objednávke. Kúpna cena zahŕňa náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní a bude uvedená v objednávke a v jej akceptácii.

3.11.

V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v procese objednávania, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za takúto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bola zaslaná akceptácia objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

3.12.

Predávajúci upozorní Kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo počas procesu objednávania už nie je aktuálna. Ak kupujúci so zvýšením ceny nesúhlasí, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

3.13.

Kupujúci môže zrušiť objednávky, ktoré ešte neboli predávajúcim potvrdené, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu predávajúceho. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s predávajúcim. V prípade takéhoto zrušenia objednávky má predávajúci nárok na náhradu už vynaložených nákladov v súvislosti s kúpnou zmluvou.


4) Platobné a dodacie podmienky

4.1.

V odôvodnených prípadoch (najmä pri objednávkach s celkovou cenou nad 5 000 Kč) môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy na kúpnu cenu. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním kupujúcemu (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

4.2.

Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu okrem ostatných spôsobov uvedených vo webovom rozhraní aj niektorým z nasledujúcich spôsobov

 • na dobierku alebo osobne na kontaktnej adrese predávajúceho
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

Všetky ostatné platby kupujúceho v spojitosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní, v objednávke a budú uvedené v akceptácii objednávky. Pokyny pre bezhotovostnú platbu (najmä variabilný symbol) budú Kupujúcemu oznámené v potvrdení objednávky.

4.3.

Platba za tovar je možná v českých korunách (CZK) a v eurách (€).

4.4.

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je v prípade bezhotovostnej platby splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.5.

V prípade osobného odberu alebo platby na dobierku predávajúci expeduje tovar, ktorý je na sklade, spravidla do 0-1 pracovného dňa od prijatia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom predávajúci expeduje tovar, ktorý je na sklade, spravidla do 1 pracovného dňa odo dňa pripísania príslušnej sumy na jeho účet.

4.6.

Tovar, ktorý nie je na sklade, nie je možné zakúpiť na webovom rozhraní. Kupujúci sa však môže informovať o dostupnosti tovaru, o čom bude informovaný kontaktovaním predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.
 

4.7.

Spôsoby dodania tovaru sú okrem iných spôsobov uvedených vo webovom rozhraní:

 • osobný odber v meste Tábor
 • dopravnou spoločnosťou PPL
 • výdajnými miestami v Českej republike

4.8.

Konkrétny spôsob doručenia si kupujúci zvolí v objednávke a predávajúci ho potvrdí v akceptácii objednávky.

4.9.

V závislosti od spôsobu dopravy a prevzatia tovaru sú náklady na dodanie uvedené vo webovom rozhraní obchodu, budú uvedené v objednávke Kupujúceho a v akceptácii objednávky Predávajúcim.

4.10.

V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto dodaním.

4.11.

Dodaním Tovaru podľa týchto Obchodných podmienok sa rozumie okamih dodania Tovaru Kupujúcemu v súlade s Kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie Tovaru zo strany Kupujúceho sa nepovažuje za nedodanie Tovaru zo strany Predávajúceho alebo za odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho.

4.12.

V prípade, že Kupujúci neprevezme Tovar a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, Predávajúci má nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním Tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň omeškania vo výške max. 5,- Kč, najviac však 100,- Kč spolu), ako aj ďalšie náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v dôsledku toho, že kupujúci tovar neprevzal, a má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.13.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar (vrátane nákladov na dodanie), nie však pred prevzatím Tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu Tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru alebo okamihom, keď bol Kupujúci povinný Tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

4.14.  

V rámci akcií "Doprava zdarma" zákazník neplatí poplatok za dopravu, ak sú splnené vopred stanovené podmienky. Akcia je vždy podmienená minimálnou hodnotou objednávky. Ak sú splnené podmienky propagačnej akcie, zákazník získava dopravu zdarma. Ak však zákazník vráti časť tovaru a odstúpi od kúpnej zmluvy (čiastočne alebo úplne), a tým hodnota objednávky klesne pod definovanú hranicu akcie "Doprava zdarma", bude mu dodatočne účtovaný poplatok za dopravu vo výške 69 Kč, ktorý bude odpočítaný z vrátenej sumy. Ustanovenie 4.14 sa nevzťahuje na reklamácie.


5) Odstúpenie od zmluvy

5.1.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 1829 ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci v tejto lehote zaslať na kontaktnú adresu predávajúceho alebo na kontaktný e-mail predávajúceho. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim.

5.2.

V súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch kúpnych zmlúv na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

5.3.

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. Tovar je potrebné vrátiť Predávajúcemu (okrem dobierky, ktorú Predávajúci neakceptuje) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu, do ktorejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo do sídla Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, nenosený a nezašpinený a pokiaľ možno v pôvodnom obale.

5.4.

K vráteniu Tovaru je Kupujúci povinný priložiť kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, alebo iného dokladu preukazujúceho kúpu Tovaru, ako aj písomné vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy a zvolený spôsob vrátenia peňazí (bankovým prevodom, osobným prevzatím hotovosti alebo poštovou poukážkou alebo iným spôsobom). Vyhlásenie musí obsahovať aj kontaktnú adresu Kupujúceho, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

5.5.

Predávajúci je oprávnený do desiatich dní od vrátenia Tovaru Kupujúcim vykonať kontrolu vráteného Tovaru, najmä zistiť, či vrátený Tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Kupujúci berie na vedomie, že ak je Kupujúcim vrátený Tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie.

5.6.

Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky prijaté peňažné prostriedky bez nákladov na dodanie a nákladov na spôsob platby (konkrétne spôsob platby na dobierku). Predávajúci vráti peňažné prostriedky do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal, alebo spôsobom požadovaným Kupujúcim, vždy však zaslaním na bankový účet alebo účet, z ktorého boli peňažné prostriedky poukázané na úhradu Kúpnej ceny (ak Kupujúci neoznámi Predávajúcemu žiadny takýto účet do 10 dní od odstúpenia od zmluvy), s čím Kupujúci týmto súhlasí, pričom Kupujúcemu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Kupujúci vráti tovar Predávajúcemu alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

5.7.

Ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci vráti Kupujúcemu náklady na doručenie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

5.8.

Pri odosielaní je Kupujúci povinný zabaliť Tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Za Tovar podstatne poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na doručenie.

5.9.

Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci, a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

5.10.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach a tiež v prípade, že tovar nie je možné dodať za pôvodných podmienok z objektívnych dôvodov (tovar sa už nevyrába, dodávateľ ukončil dodávky do Českej republiky, výrazne sa zvýšila cena alebo náklady na dodanie), alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo ak kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči predávajúcemu splatné ku dňu objednávky.

5.11.

V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. V prípade, že Kupujúci už uhradil kúpnu cenu v plnej výške alebo čiastočne, bude prijatá suma vrátená Kupujúcemu v hotovosti na účet, ktorý mu na tento účel Kupujúci oznámil, alebo na účet, z ktorého boli poukázané finančné prostriedky na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci do 3 dní od odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu žiadnu neoznámil), a to do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.12.

Ak bol spolu s Tovarom poskytnutý darček, odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán darovacia zmluva zaniká a Kupujúci zašle darček spolu s vráteným Tovarom.


6) Výmena tovaru

6.1.

Kupujúci má možnosť zakúpený tovar vymeniť za iný tovar do 14 dní od kúpy. Kupujúci zašle tovar, ktorý chce vymeniť, späť na adresu Mpuzdra.sk, Vančurova 1946/3, 390 01 Tábor a svoju požiadavku na výmenu oznámi e-mailom na info@mpouzdra.cz. Pre rezerváciu tovaru na výmenu je potrebné, aby kupujúci oznámil svoju požiadavku na uvedenú e-mailovú adresu.

6.2.

Kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené so zaslaním pôvodného tovaru na výmenu a náklady na zaslanie novo vymeneného tovaru podľa aktuálnych cien poštovného internetového obchodu www.mpuzdra.sk. Náklady na zaslanie novo vymeneného tovaru budú uhradené bankovým prevodom alebo na dobierku kuriérovi s navýšením sumy pri spôsobe platby dobierkou. O spôsobe platby Vás budú informovať pracovníci zákazníckej podpory www.mpuzdra.sk internetového obchodu.


7) Zodpovednosť za vady

7.1.

Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim:

7.2.1. tovar má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy,

7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

7.2.4. tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu nevzťahujú na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne Mpouzdra.cz, Vančurova 1946/3, 39001 Tábor , kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal reklamovaný tovar od kupujúceho.

7.6. § 1923 Ak je vada odstrániteľná, môže kupujúci požadovať buď opravu alebo doplnenie toho, čo chýba, alebo primeranú zľavu z ceny. Ak sa vada nedá odstrániť a vec sa pre ňu nedá riadne užívať, môže kupujúci buď odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.

7.7. Štandardná záručná doba je 24 mesiacov, záruka sa vzťahuje na všetky vady obmedzujúce riadne užívanie tovaru. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie a kozmetické vady spôsobené bežným používaním.

Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia sa postupuje v súlade s Vyhlásením predajcu.


8) Zásady ochrany osobných údajov

8.1.

Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto Zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho, prostredníctvom samostatného dokumentu.

8.2.

J&I Mobile s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy s Vami v súvislosti s predajom tovaru (alebo na plnenie opatrení prijatých pred uzatvorením takejto zmluvy) a tiež spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

8.2.1.

Identita a kontaktné údaje prevádzkovateľa

8.2.1.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť J&I Mobile s.r.o., so sídlom Ke Chlumu 295, 390 03 Tábor, IČO: 03931781, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 23632 (ďalej len "prevádzkovateľ").

8.2.1.2.

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: adresa pre doručovanie J&I Mobile s.r.o., Ke Chlumu 295, 390 03 Tábor, e-mailová adresa info@mpouzdra.cz, telefón +420 604 489 850.

8.2.1.3. 

Regulačný orgán nevymenoval úradníka pre ochranu osobných údajov.

8.2.2.

Právny základ spracúvania osobných údajov

8.2.2.1.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je, že spracúvanie je nevyhnutné na:

8.2.2.1.1.

plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrenia prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie");

8.2.2.1.2.

splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, a to najmä splnenie povinností, ktoré prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

8.2.3.

Účel spracúvania osobných údajov

8.2.3.1.

Účelom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom vrátane dodania tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady alebo vykonania opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy a plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností prevádzkovateľa.

8.2.3.2.

Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 nariadenia.

8.2.4.

Čas uchovávania osobných údajov

8.2.4.1.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.2.5.

Další príjemcovia osobných údajov

8.2.5.1.

Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú prepravné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy a osoby, ktoré pre prevádzkovateľa zabezpečujú technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky softvéru a uchovávania údajov.

8.2.5.2.

Príjemcami vašich osobných údajov spracúvaných na účely plnenia zákonných povinností môžu byť okrem toho daňové úrady alebo iné príslušné orgány v prípadoch, keď to prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

8.2.5.3.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

8.2.6.

Práva dotknutej osoby

8.2.6.1.

Podľa podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a právo na prenosnosť svojich osobných údajov.

8.2.6.2.

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušilo alebo porušuje nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

8.2.6.3.

Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

8.3.

Kupujúci súhlasí so spracúvaním a zhromažďovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a adresa na doručovanie a fakturačná adresa, ak sa líši od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré poskytne v objednávke alebo pri registrácii používateľského konta (ďalej spoločne aj ako "osobné údaje"), a to až do doby, kým písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto spracúvaním.

8.4.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.5.

V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže kupujúci:

 • požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,
 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o nápravu takto vzniknutého stavu.

8.6.

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz/).


9) Záverečné ustanovenia

9.1.

Ak vzťah súvisiaci s používaním webových stránok alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok,teda zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa.

9.2.

V prípade, že niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je (alebo sa stane) neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré je svojím významom najbližšie neplatnému, neúčinnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu. Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Kúpnu zmluvu (vrátane Obchodných podmienok) možno meniť alebo dopĺňať len písomne.

9.3.

V záležitostiach neupravených Kúpnou zmluvou (vrátane Objednávky a jej prijatia) a Obchodnými podmienkami (prípadne komunikáciou medzi zmluvnými stranami) sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými vo Webovom rozhraní. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú k dispozícii vo webovom rozhraní.

9.4.

Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to buď elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte alebo v objednávke, resp. v rámci komunikácie medzi zmluvnými stranami.

9.5.

Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť Predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/) kontroluje dodržiavanie právnych predpisov o technických požiadavkách na tovar a o bezpečnosti tovaru. Česká obchodná inšpekcia kontroluje aj dodržiavanie predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov hája aj záujmové združenia spotrebiteľov a ďalšie orgány na ochranu spotrebiteľa.

9.6.

Prípadné reklamácie vybavuje predávajúci prostredníctvom kontaktného e-mailu, prípadne sa kupujúci môže obrátiť na subjekty uvedené v predchádzajúcom odseku. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania, ani sa žiadnymi takýmito kódexmi dobrovoľne neriadi (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka).

9.7.

Obsah webovej stránky Predávajúceho, všetky materiály na nej (texty, fotografie, obrázky, logá a pod.) a v súvisiacich printových médiách (propagačné letáky, reklama a pod.), vrátane softvéru webového rozhrania a týchto Obchodných podmienok, je chránený autorským právom Predávajúceho a môže byť chránený aj inými právami tretích osôb. Obsah nesmie byť bez písomného súhlasu predávajúceho menený, kopírovaný, reprodukovaný, šírený alebo používaný kupujúcim a používateľom na akýkoľvek účel treťou osobou.Zakazuje sa najmä odplatné alebo bezodplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní. V prípade nedodržania tohto zákazu bude predávajúci postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Názvy a označenia výrobkov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. 

9.8.

Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. Používateľ a kupujúci nebudú pri používaní webového rozhrania používať žiadne postupy, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť jeho fungovanie, a nebudú vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by im alebo tretím osobám umožnila zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich webové rozhranie alebo ich neoprávnene používať, alebo používať webové rozhranie alebo jeho časť alebo softvér v rozpore s jeho určením alebo účelom.

9.9.

Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je u Predávajúceho uložená a archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám (ustanovenia týchto Obchodných podmienok a Zákona týkajúce sa poskytnutia Kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok Kupujúcemu tým nie sú nijako dotknuté). Predávajúci poskytne Kúpnu zmluvu vrátane Obchodných podmienok Kupujúcemu na požiadanie v textovej podobe (v elektronickej podobe e-mailom).

9.10.

V prípade otázok týkajúcich sa Obchodných podmienok a Kúpnej zmluvy poskytne Predávajúci Kupujúcemu všetky potrebné informácie bezodkladne.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2023

Mpuzdra.sk

Overené zákazníkmi Heureka

Za nás hovorí vaše spokojné recenzie

Rýchle dodanie, dobra komunikacia s obchodom.

Zuzana H. 16.7.2024

Rýchle dodanie,vzorová komunikácia,tovar vynikajúcej kvality.

Miloslav Ď. 8.7.2024

Som veľmi spokojný

Andrej V. 8.7.2024