Reklamácia a vrátenie tovaru

pre reklamáciu tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.mpuzdra.sk

Adresa na zasielanie výmen, reklamácií a odstúpení od kúpnej zmluvy:

Doručovacia adresa: Vančurova 1946/3, 390 01 Tábor

Kontaktný e-mail: info@mpouzdra.cz

Kontaktný telefón: +420 604 489 850

Formuláre na stiahnutie: pre reklamáciu tovaru | odstúpenie od kúpnej zmluvy
 


Postup pri objednaní puzdra na chybný model telefónu:

  • Informujte nás o požadovanej výmene s číslom objednávky na email info@mpuzdra.sk , aby sme Vám tovar rezervovali na výmenu. Je nutné uviesť za aký si ho prajete vymeniť (názov, kód) alebo odkaz. Výmena nie je možná pri zakúpení puzdra s vlastným motívom.
  • Púzdro, s faktúrou a informácií o výmene, čo najskôr zašlite späť na adresu: Mpouzdra.cz, Vančurova 1946/3, 39001 Tábor
  • Akonáhle tovar dorazí, obratom zasielame požadované. Náklady na opätovné doručenie hradí zákazník.
  • Ak nechcete čakať, tak môžete vytvoriť novú objednávku, ktorú hneď odošleme. Chybný tovar nám môžete zaslať ako odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

1)
Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenia nárokov zo záruky za akosť, v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v aktuálnom znení , a ak je Kupujúcim spotrebiteľ, zákona č. 634/1995 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

2)
Práva z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho podľa vybraného spôsobu uvedeného v bode číslo 13 reklamačného poriadku. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Kupujúci oznámi predávajúcemu podľa uvedených 13 reklamačného poriadku.

3)
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej.
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4)
U všetkého nového tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady pri spotrebnom tovare nevyskytnú v dvadsiatich štyroch mesiacoch od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak nie je Kupujúci spotrebiteľom, nie je mu záruka za akosť poskytovaná.

5)
V prípade, že sa v priebehu záručnej doby podľa predchádzajúceho odseku vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný úplne riadne, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Pri odstrániteľnej vade na doposiaľ nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu vadného výrobku za bezchybný.

6)
V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7)
Práva z chybného plnenia Kupujúcemu nepatria, pokiaľ Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo pokiaľ vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal, okrem prípadov stanovených zákonom.

8)
Ak neodstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti. /p>

9)
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určenej na opravu) BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU od zistenia nedostatku.Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôrjšie však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vystaví Predávajúci písomné potvrdenie.

10)
Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bolo oznámené od Kupujúceho právo z vadného plnenia vrátane záručnej zodpovednosti podľa bodu číslo 13 reklamačného poriadku.

11)
V prípade spornej reklamácie rozhodne Predávajúci o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12)
Záruka a nároky z zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním. Opotrebením spôsobeným bežným používaním sa rozumie aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov. Záruka a nároky z zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym užívaním. U vecí predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná; miesto práva na výmenu má Kupujúci v tomto prípade právo na primeranú zľavu.

13)
Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

  • Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne.
  • Doručenie reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na Kontaktnú adresu Predávajúceho (alebo osoby určenej na opravu), do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

14)
V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je :

Česká obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR
Štefanská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.sk

15)
Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou. 

16)
Pri krytoch s vlastným motívom nie je možné uplatniť výmenu tovaru, jedná sa o zákazkovú výrobu.
 

V Tábore dňa 1.1.2023
J&I Mobile s.r.o.

Overené zákazníkmi Heureka

Za nás hovorí vaše spokojné recenzie

Výber tovaru k spokojnosti

Varholíková G. 13.6.2024

Nakupoval som prvýkrát, ale rozhodne nie posledný. Výber doplnkov na mobil je viac než pestrý, doručenie prebehlo bez problémov.

Marek B. 30.5.2024

Obchod výborný, majú také veci kde inde nie. Veľmi rýchle dodanie, už som tam druhý krát nakupovala.

Lucia H. 28.5.2024