ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť J&I Mobile s.r.o., so sídlom Ke Chlumu 295, 390 03 Tábor, IČO 03931781 používa a chráni akékoľvek informácie, ktoré sú spoločnosti J&I Mobile s.r.o. odovzdané prostredníctvom používania tejto webovej stránky. Spoločnosť J&I Mobile s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Ak vás pri používaní tejto webovej stránky požiadame o poskytnutie určitých informácií, podľa ktorých vás možno identifikovať, ubezpečujeme vás, že tieto informácie budú použité len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Spoločnosť J&I Mobile s.r.o. môže tieto zásady občas zmeniť aktualizovaním tejto stránky. Túto stránku by ste mali z času na čas skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste s akýmikoľvek zmenami spokojní. Tieto zásady sú účinné od 1. januára 2017.

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť J&I Mobile s.r.o. so sídlom Ke Chlumu 295, 390 03 Tábor, IČO 03931781, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 23632.

Poskytnutím vašich osobných údajov nám dávate súhlas so spracovaním a správou vašich údajov, ktorých účel a podmienky použitia sú uvedené nižšie. Všetky vaše osobné údaje, ktoré od vás získame, budeme zhromažďovať, uchovávať a používať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon"), zákonom č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj príslušnými normami Európskej únie.

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás môžu identifikovať ako žijúcu fyzickú osobu, a to buď samé o sebe, alebo v kombinácii s inými informáciami, ktoré máme alebo pravdepodobne budeme mať.


Čo zhromažďujeme

Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce informácie:

a) Informácie, ktoré nám poskytnete prístupom a vyplnením formulára na webovej stránke www.Mpuzdra.sk (ďalej len "Webová stránka")

b) Ak nás kontaktujete, môžeme si uchovávať záznamy o tejto korešpondencii.

c) Podrobnosti o vašich návštevách webovej lokality a o zdrojoch, ku ktorým ste pristupovali.

Ak nesúhlasíte s tým, aby sa vaše osobné údaje používali v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, neposielajte nám svoje osobné údaje prostredníctvom Webovej lokality.


Vaše osobné údaje

Informácie, ktoré od vás žiadame, môžu zahŕňať:

a) meno/priezvisko

b) Adresa bydliska, mesto, PSČ/mailová adresa

c) E-mailová adresa

d) Mobilné telefónne číslo, pracovné telefónne číslo

e) Komunikačné heslo

f) Spôsob platby, bankové spojenie

g) Ďalšie informácie týkajúce sa vašej identifikácie

h) Informácie uvedené v ktoromkoľvek poli "voľného textu" na webovej lokalite (t. j. prázdne miesta, kam môžete voľne vkladať komentáre)

Tento zoznam nie je úplný a môže byť aktualizovaný.


Kde uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej lokality, sú smerované do jedného alebo viacerých IT systémov. Tu sa ukladajú a používajú na účely (napríklad) spracovania vašej žiadosti o informácie, aby ste dostali riadnu odpoveď na vašu požiadavku a informácie o našich produktoch, na účely uzavretia zmluvy (prijatie a spracovanie vašej objednávky produktu).

Vaše osobné údaje môžu byť uložené na našich zabezpečených serveroch v našich IT systémoch v Českej republike. Poskytnutím svojich osobných údajov vyjadrujete súhlas s týmto prenosom, uchovávaním alebo spracovaním. Používame všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečného spracovania vašich údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Súhlasíte s tým, že vami poskytnuté osobné údaje budú systematicky spravované automatizovaným spôsobom pomocou automatizovaných a akýchkoľvek iných nástrojov informačných systémov.


Na čo sa zhromaždené informácie používajú

a) Zabezpečenie najefektívnejšieho spôsobu prezentácie obsahu našej webovej lokality pre vás

b) Zabezpečenie plnenia vašej zmluvy

c) Vedenie interných záznamov

d) Poskytovanie informácií, produktov alebo služieb podľa vašej požiadavky alebo poskytovanie takých informácií a služieb, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, vrátane rozosielania marketingových materiálov pomocou e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli

e) Príležitostný kontakt s vami na účely prieskumu trhu

f) Zasielanie priameho marketingu elektronickými prostriedkami (e-mail alebo SMS) o produktoch a službách (len ak máme váš súhlas)

g) Upozornenie na zmeny v našich službách


Priamy marketing

Pri každom súbore vašich osobných údajov na webovej lokalite si vzájomne vysvetlíme, či sa vaše údaje môžu použiť na účely priameho marketingu. Zároveň vás požiadame o súhlas s ich prijímaním alebo vám umožníme odmietnuť ich prijímanie.

Ak ste naším zákazníkom a v minulosti ste si u nás objednali tovar, môžeme vám zasielať ponuky na vašu poštovú a e-mailovú adresu z právneho dôvodu nazývaného oprávnený záujem. Ak si už neželáte dostávať naše ponuky, dajte nám to vedieť na +420 604 489 850. Z odberu našich e-mailových noviniek sa môžete odhlásiť prostredníctvom odkazu v každom newsletteri.

Ak sa zaregistrujete na odber nášho informačného bulletinu alebo si u nás zriadite zákaznícky účet bez toho, aby ste sa prihlásili na odber, môžeme vás kontaktovať prostredníctvom priameho marketingu len vtedy, ak nám na to dáte svoj súhlas.

Kontaktujeme vás elektronicky (e-mailom) alebo telefonicky v súvislosti s informáciami, ktoré ste si vyžiadali, a v súvislosti s informáciami s podobným predmetom, ktoré boli zahrnuté vo vašej žiadosti alebo ktoré boli predmetom vášho predchádzajúceho nákupu u nás, alebo vám zašleme tlačený katalóg s ponukou tovaru. Ak si neželáte, aby sme vaše údaje používali týmto spôsobom, môžete zaškrtnúť príslušné políčko vo formulári, ktorý používame na zhromažďovanie vašich osobných údajov.


Obdobie správy údajov

Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s kúpnou zmluvou, budeme spracúvať po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy (napr. reklamačná lehota) a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (10 rokov vyplývajúcich napr. zo zákona o účtovníctve, DPH a pod.)

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, budeme spracúvať najneskôr do odvolania vášho súhlasu na tento účel spracúvania.


Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich údajov. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme. Súhlasíte s tým, že informácie, ktoré nám poskytnete, budú spravované systematicky a automatizovanými prostriedkami. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch.


Poskytnutie vašich údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré angažujeme, aby nám pomohli pri našich činnostiach, ako sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti pre produkty, ktoré si zakúpite, spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom trhu, poskytovatelia hostingu a údržby IT, spoločnosti, ktoré pre nás pôsobia ako spracovatelia údajov, s ktorými máme uzavretú príslušnú zmluvu, (toto nie je konečný zoznam). Vaše osobné údaje môžeme preniesť aj stranám, v prípade ktorých od vás získame súhlas na prenos vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme preniesť aj tretím stranám, ak sme povinní poskytnúť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonnú povinnosť.


Práva subjektu údajov

Nižšie vás informujeme o právach, na ktoré máte nárok podľa príslušných právnych predpisov v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, konkrétne:

a) Právo na prístup k vašim osobným údajom, na vyžiadanie výpisu.
Ide o výpis údajov, ktoré o vás uchovávame, tzv. právo na prístup. Výpis vyhotovíme vo formáte podľa našich najlepších možností. Nemáte právo požiadať o výpis vo formáte, ktorý ste určili. Výnimky, kedy výpis nemusíme vyhotoviť, sú prípady týkajúce sa dokumentov, ktorých zverejnenie by ohrozilo práva a slobody iných osôb. Ide napríklad o osobné údaje iných osôb, ochranu obchodného tajomstva, duševného vlastníctva atď.

b) Právo na opravu osobných údajov
Ak zistíte, že o vás máme nepresné, neaktuálne alebo neúplné údaje, požiadajte nás o ich opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý")
Osobné údaje musíme vymazať, ak sme ich uložili po uplynutí stanovenej doby uloženia alebo ak nemáme platný právny titul. Nesmieme ich zákonne vymazať, ak sa spracúvanie vykonáva na základe plnenia zmluvy alebo Právnej povinnosti.

d) Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
Toto sa týka spracúvania na základe oprávneného záujmu. K obmedzeniu spracúvania dôjde v prípade námietky a obmedzenie bude trvať po dobu posudzovania námietky.

e) Právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie
Námietku možno podať, ak sa spracúvanie vykonáva na základe oprávneného záujmu. Námietka proti zasielaniu obchodných oznámení bude vždy uznaná.

f) Právo na prenosnosť údajov
Výpis v prenosnom formáte môžete požadovať len v prípadoch spracúvania na základe právnych titulov - plnenie zmluvy a súhlas. Výpis údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré máme v elektronickej podobe, môžete požadovať len v elektronickej podobe a nemáte právo požadovať formát.

g) Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
Je to možné, ak sa spracúvanie vykonáva na základe súhlasu. Ak ste udelili súhlas so spracovaním a odvoláte ho, spracúvanie sa ukončí.

g) Namietať proti automatizovanému rozhodovaniu
Nevykonávame žiadne spracúvanie na základe automatizovaného rozhodovania.

h) Právo podať sťažnosť proti spracúvaniu vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz
Ak na vašu žiadosť neodpovieme do 1 mesiaca, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak sa domnievate alebo zistíte, že my alebo nami poverené tretie strany spracúvame vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, najmä ak sú vaše osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete nás požiadať o doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať info@mpouzdra.cz alebo písomne na adrese J&I Mobile s.r.o. so sídlom Ke Chlumu 295, 390 03 Tábor, IČO 03931781, alebo telefonicky +420 604 489 850. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré vás zaujímajú. Ak však takýto odkaz použijete a opustíte našu Webovú lokalitu, mali by ste si byť vedomí, že nad týmito inými webovými lokalitami nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri návšteve takýchto webových lokalít, a na takéto lokality sa nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre danú webovú lokalitu.


Používa webová lokalita súbory cookie a aké sú to súbory?

Môžeme zhromažďovať informácie o súboroch cookie v koncovom zariadení používateľa a iných podobných technológiách, ako je napríklad miestne ukladanie údajov v prehliadači alebo pomoc.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý prehliadač ukladá v koncovom zariadení používateľa. Súbory cookie často obsahujú anonymný, jedinečný identifikátor, ktorý nám umožňuje identifikovať a spočítať prehliadače, ktoré navštevujú naše stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú zhromažďovať informácie o tom, ako a kedy sa služby používajú: napríklad z ktorej stránky používateľ pristupoval k našim službám, kedy a čo si používateľ na našich webových stránkach prezerá, aký prehliadač používateľ používa, aké má rozlíšenie obrazovky, aký operačný systém, IP adresu koncového zariadenia používateľa a sériové číslo. Súbory cookie tiež poskytujú používateľovi možnosť nezadávať zakaždým používateľské meno, heslo a osobné prispôsobenie.

Súbory cookie sa samy nepohybujú po sieti, sú len priradené terminálu používateľa prostredníctvom webovej stránky, ktorú používateľ načíta. Súbory cookie môže čítať a neskôr používať iba server, ktorý ich odoslal. Súbory cookie a podobné technológie nepoškodzujú terminál používateľa ani jeho súbory, ani sa nedajú použiť na spúšťanie programov alebo šírenie vírusov.

Užívateľov nemožno identifikovať len na základe súborov cookie alebo iných technológií a naša webová lokalita nemôže poznať napríklad e-mailovú adresu používateľa, pokiaľ nám ju používateľ neposkytol. V súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov a zásadami ochrany osobných údajov jednotlivých služieb sa informácie získané zo súborov cookie a iných podobných technológií môžu kombinovať s akýmikoľvek inými informáciami získanými od používateľa iným spôsobom.

Prečo sa používajú súbory cookie?

Súbory cookie a podobné technológie sa používajú na analýzu a ďalší vývoj našich služieb, aby sme mohli našim používateľom poskytovať lepšie služby. Súbory cookie a podobné technológie používame aj na identifikáciu počtu návštevníkov a pri štatistickom monitorovaní na meranie účinnosti reklamy. Napríklad v prípade marketingových e-mailov a letákov môžeme určiť, ktoré správy boli otvorené, a na základe toho sledovať napríklad posun z internetového obchodu. Na zlepšenie použiteľnosti našich webových lokalít vykonávame krátkodobé štúdie, v ktorých môžeme ukladať údaje o pohyboch myši používateľov a návštevách konkrétnych stránok.


Potrebujete poradiť?

Ak sa chcete niečo opýtať alebo nám niečo povedať, potom nás kontaktujte na našej zákazníckej linke +420 604 489 850 alebo pošlite dotaz na adresu: info@mpouzdra.cz. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky najneskôr do 2. pracovného dňa.

Overené zákazníkmi Heureka

Za nás hovorí vaše spokojné recenzie

-

Veronika B. 21.4.2024

darcek k objednavke :)

Katarina B. 18.4.2024

Dobrý výber tovaru a rýchle dodanie.

Eva M. 13.4.2024